Home

     Pracodawco prawo wymaga podejmowania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom. 

Zobowiązany jest do tego pracodawca, jak również pracownicy – każdy według swoich kompetencji.

 

        Firma BHP i P.POŻ nie skupia się wyłącznie na spełnianiu wymogów prawa, dbamy również o popularyzację zagadnień bhp, p.poż oraz zagadnień związanych z udziałem pierwszej pomocy.

W szczególności zwracamy uwagę na praktyczne zastosowanie poznawanych zasad i czynności.

Spełnienie powyższych założeń możliwe jest dzięki, posiadaniu odpowiednich kwalifikacji osób prowadzących szkolenia, staramy się przekazać posiadaną wiedzę w sposób prosty, bezpośredni i wzbudzający zainteresowanie słuchaczy.

Firma BHP i P.POŻ wykonuje między innymi:

Szkolenia BHP dla wszystkich grup zawodowych ( wstępne, okresowe),

tworzenie dokumentacji BHP,

tworzenie dokumentacji powypadkowej,

ocena i tworzenie oceny ryzyka zawodowego,

opracowanie instruktaży stanowiskowych,

pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

udział w komisjach BHP w zakładzie pracy,

kontrole stanowisk i obiektów pod kątem BHP i ochrony przeciwpożarowej ( raportowanie),

dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy , na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub warunki uciążliwe,

tworzenie niezbędnych instrukcji ,

zaopatrzenie firmy w artykuły bhp ( znaki bezpieczeństwa, apteczki itp.) i odpowiednia ich lokalizacja.

art. 2373.

§1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o prace.