Wypadki przy pracy

Firma BHP i PPoż proponuje państwu profesjonalną pomoc z przeprowadzeniem postepowania powypadkowego. Sporządzeniu kompletu dokumentacji powypadkowej.

 wypadek przy pracy,

wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy,

wypadek w drodze do pracy i z pracy.

Sporządzenie pełnej dokumentacji powypadkowej, zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom w przyszłości

 

Art. 234.

§1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

§2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

§3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

§31. Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

§4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.